My machine

Výstava MyMachine je prezentáciou výsledkov tvorivosti základoškolákov, stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí spoločne tvorili niekoľko mesiacov a vymysleli originálne mašinky, stroje, pri ktorých sa nekladú medze.

Základoškoláci boli návrhármi, vysokoškoláci dali ich návrhom reálne konštrukcie a stredoškoláci z odborných škôl ich skonštruovali.

Čo je MyMachine?

MyMachine je vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže podporovaný medzinárodne uznávaným expertom na rozvoj kreativity, inovácie a ľudské zdroje, Sirom Kenom Robinsonom. Inšpiráciou pre tento projekt sa stala jedna z jeho najznámejších TED prednášok a dnes je MyMachine jedinečným príkladom rozvíjania a podpory kreativity vo vzdelávaní.

MyMachine na Slovensku

V apríli 2016 Karpatská nadácia založila franšízu tohto unikátneho projektu. MyMachine, ktorý pôvodne vznikol v Belgicku, dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom vynachádzať technické riešenia pre originálne nápady. Program sa zameriava na rozvoj zvedavosti, tvorivosti a podnikavosti. Po úspešnej implementácii vo Francúzsku, USA, Slovinsku, Južnej Afrike a Portugalsku prichádza MyMachine vďaka Karpatskej nadácii aj na Slovensko – inovovať a vymýšľať sa bude na 4 základných školách, 4 stredných školách v našom regióne a na dvoch fakultách Technickej univerzity v Košiciach.

Zapojené školy:

Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Základná škola, Krosnianska 4, Košice
Základná škola s materskou školou Kapušany, Prešov
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 8, Košice

Kreatívnym procesom budú deti sprevádzať študenti Technickej univerzity v Košiciach z Fakulty umení- Katedra dizajnu a zo Strojníckej fakulty- Katedra výrobnej techniky.

Detské sny budú pod supervíziou vysokoškolských študentov zostrojené na týchto stredných odborných školách.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Stredná odborná škola Košice-Šaca
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov

Ako funguje MyMachine?

Metodológia MyMachine je rozdelená na tri fázy:

  1. Fáza myšlienky (Idea phase): deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb, modelov a pod. svoje vysnívané prístroje. Môžu nimi byť natierač arašidového masla na chlieb, alebo stroj, ktorý uprace detskú izbu. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého vynálezu v detskom vnímaní.
  2. Fáza konceptu: (Concept/Design-phase): v ďalšej fáze sa návrhu strojov alebo prístrojov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Tí navrhujú možnosti skonštruovania vynálezov. Najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.
  3. Fáza prototypu (Machine Phase): v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn. Pri príprave dizajnu a technických riešení sú do programu zapojené aj miestne firmy, odborníci a organizácie.

 

Misia programu

Naším poslaním je združovanie detí na základných školách so študentami vysokých škôl a žiakmi technických stredných škôl, a budovanie kľúčových kompetencií (práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie, tvorivosť atď.) na všetkých úrovniach vzdelávania. V procese tvorenia sa na úrovni jednotlivca rešpektuje talent každého, podporuje sa podnikateľský duch a otvorený systém vzdelávania orientovaný na STE(A)M – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku. Na systémovej úrovni sa program podieľa na zmene súčasného vzdelávacieho systému tak, aby dokázal spĺňať nové požiadavky doby na študentov. Veríme, že kreatívny potenciál má každý z nás, a preto dúfame, že MyMachine Slovakia bude úspešne pomáhať deťom a mladým ľuďom svoju tvorivosť nielen objaviť, ale aj v budúcnosti využívať.

Kontaktné informácie:

Koordinátorka projektu: Mgr. Jana Petreková
Kontakt: 0908 577 432, jana.petrekova@karpatskanadacia.sk
Web: www.mymachineglobal.org
Facebook stránka: https://www.facebook.com/MyMachineSlovakia/