Podpísali sme memorandum s UPJŠ

Dňa 15. júna 2017 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a K13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia, ktorú zastupuje riaditeľ Mgr. Ján Kováč. Cieľom memoranda je vzájomne spolupracovať v oblasti popularizácie a propagácie vedy, zatraktívniť vzdelávanie v prírodných vedách, matematike, informatike a robotike, podporovať rozvoj Mesta Košice ako mesta pre mladých ľudí, mesta s atribútmi: Smart city, Creative city, Science city a University city.

Medzi základné formy spolupráce patria najmä činnosti:

a) spolupráca pri príprave a organizovaní vedecko-popularizačných, vzdelávacích a prezentačných podujatí,

b) využívanie priestorov K 13, najmä Steel PARK na organizovanie súťaží, súťažných prehliadok, festivalov pre mládež, odborných a vedeckých konferencií,

c) odborná pomoc pri príprave a realizácii spoločných grantových projektov,

d) súčinnosť pri zaškoľovaní a vzdelávaní lektorov a odborných pracovníkov,

e) príprava, zabezpečenie a koordinácia aktivít v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu v Steel PARK,

f) výmena informácií a vzájomná propagácia strán a podujatí zameraných na propagáciu vedy a vzdelávania.